Han desallotjat Mas Castelló. Seguim Lluitant!

[CAT-CAS-FRA]
[CAT]
Mas Castelló va ser ocupat al finalitzar l’acampada contra la M.A.T. i el món que la necessita, per donar continuitat a aquesta lluita. El Mas ha sigut desallotjat la matinada del dimecres 16 d’octubre amb un important dispositiu policial. Encara que no hagi sigut massa el temps que hi hem estat, Mas Castelló ha sigut lloc de trobada, de reflexió i espai col·lectiu de lluita contra aquest projecte destructiu, per moltíssimes persones de tot arreu; en un moment decissiu per la construcció de l’últim tram que conectaria França amb la Península Ibèrica. Arrel del desallotjament hi ha 6 persones que tenen citació per anar a declarar el proper 11 de novembre, acusades d’usurpació i possiblement de sedició. El mateix dia del desallotjament van ser detingudes 3 veïnes de la zona que s’acostar al Mas per donar suport. A la tarde van ser posades a disposició judicial i deixades en llibertat, acusades de delictes de danys, coaccions i deslluïment de béns immobles.

Entenem la M.A.T. no únicament com un problema local ja que té uns efectes molt més amplis, per exemple amb l’estreta relació amb la indústria de l’energia nuclear. Perquè la M.A.T. no ve regida per uns interessos de la població sinó pels d’unes empreses amb lucres econòmics, en aquest cas destaca Red Electrica Española. Per nosaltres aquest macroprojecte és una peça necessària pel progrés de la classe dominant, per perpetuar la societat capitalista.

Per això, perquè la nostra lluita va més enllà d’obstaculitzar la construcció de la línia de Molt Alta Tensió i perquè entenem que la repressió forma part de la Dominació, la nostra resposta a la masiva intimidació policial i a la repressió no pot ser retrocedir sinó seguir organitzant-nos i donar suport d’una manera més contundent, tant a aquesta com en totes les lluites contra qualsevol imposició.

Solidaritat amb les que lluiten contra els projectes nocius dels poderosos a tot el món!

No volem la M.A.T, no volem NUCLEARS, no volem que ens gobernin!

Encara que ens hagin fet fora de Mas Castelló,

SEGUIREM LLUITANT DES DE TOT ARREU!

[CAS][FRA]

[CAS]
Mas Castelló fue ocupado al finalizar la acampada contra la M.A.T y el mundo que la necesita para dar continuidad a ésta lucha. La casa fue desalojada la madrugada del pasado miércoles 16 de octubre con un importante dispositivo policial. Aunque no haya sido demasiado el tiempo que hemos estado ahí, Mas Castelló ha sido lugar de encuentro, de reflexión y espacio colectivo de lucha contra este proyecto de muerte y destrucción para muchísimas personas de muchos lugares, en un momento decisivo para la construcción del último tramo que conectará Francia con la Península Ibérica.
A raíz del desalojo, hay 6 personas que están citadas a declarar el próximo 11 de Noviembre, acusadas de Usurpación y posiblemente de sedición. El mismo día del desalojo también fueron detenidas 3 vecinas de la zona que se acercaron a la Casa para dar apoyo. Esa misma tarde fueron puestas a disposición judicial y dejadas en libertad, acusadas de delitos de daños, coacciones y deslucimiento de bienes inmuebles.

Entendemos la M.A.T no únicamente como un problema local, ya que tiene efectos muy amplios, por ejemplo la estrecha relación con la industria nuclear. Porqué la M.A.T no se sustenta por necesidades de la población sino por los de unas empresas con intereses económicos, en este caso cabe destacar a Red Eléctrica Española. Consideramos este macro-proyecto, una pieza clave para el progreso de la clase dominante y para perpetuar la sociedad capitalista.

Es por esto, para que nuestra lucha vaya mas allá de obstaculizar la construcción de la línea de Muy Alta Tensión y porque entendemos que la represión forma parte del Dominio, que nuestra respuesta a la masiva intimidación policial y a la represión no puede ser retroceder, sino seguir organizándonos y dándonos apoyo de una manera mas contundente, tanto a ésta como a todas las luchas contra cualquier imposición.

Solidaridad con las que luchan contra los proyectos nocivos de los poderosos en todo el mundo!

No queremos la M.A.T, no queremos NUCLEARES, no queremos que nos gobiernen!

Aún que nos hayan echado de Mas Castelló,

SEGUIREMOS LUCHANDO DESDE TODOS LOS LUGARES!

[FRA]
MAS CASTELLO EXPULSEE, NOUS CONTINUONS DE LUTTER !
Mas Castelló a été occupée lorsque s’achevait le campement contre la MAT
et le monde qui en a besoin, afin de donner une continuité à cette lutte.
La maison a été expulsée le matin de ce mercredi 16 octobre par un
important dispositif policier. Bien que nous n’y ayons pas été présent-e-s
depuis beaucoup de temps, Mas Castelló a été un lieu de rencontre, de
réflexion, et un espace collectif de lutte contre ce projet de mort et de
destruction pour énormément de personnes de nombreux endroits différents,
en un moment décisif en ce qui concerne la construction du dernier tronçon
qui connectera la France avec la Péninsule Ibérique.
Au bout du compte, 6 personnes sont appelées le à comparaître le 11
novembre, accusées « d’usurpation » et potentiellement de sédition. Ce
même jour d’expulsion, trois voisines qui s’étaient aussi approchées de la
maison ont également été arrêtées alors qu’elles venaient porter leur
solidarité aux occupant-e-s. Au cours de l’après-midi, elles ont été mises
à disposition de la justice et remises en liberté, accusées des délits de
dégradations, contraintes et dépréciation de biens immobiliers.
Nous ne voyons pas la MAT comme étant uniquement un problème local,
puisqu’elle a des effets beaucoup plus grands, par exemple du fait de son
étroite connexion avec l’industrie nucléaire. Parce que la MAT ne se
développe pas en raison des besoins de la population mais pour les
intérêts économiques des entreprises, dans le cas présent Red Eléctrica
Española en particulier. Nous considérons ce méga-projet comme pièce
maîtresse pour le progrès de la classe dominante et pour la perpétuation
de la société capitaliste.
C’est pour cela, pour que notre lutte dépasse le simple fait de faire
obstruction à la construction de la ligne à Très Haute Tension et parce
que nous considérons que la répression fait partie du Pouvoir, que notre
réponse à l’intimidation policière massive et à la répression ne peut pas
être de reculer, mais plutôt de continuer à nous organiser et à nous
porter soutien de façon plus concrète, tant au sein de cette lutte que
dans toutes les luttes contre n’importe quelle imposition.
Solidarité avec tou-te-s celles et ceux qui luttent contre les projets
nocifs des puissants dans le monde entier.
Nous ne voulons pas de la MAT, nous ne voulons pas du NUCLEAIRE, nous ne
voulons pas qu’ils nous gouvernent.
Bien qu’ils nous aient sorti-e-s de Mas Castelló,
NOUS CONTINUERONS DE LUTTER DE TOUTES PARTS !